Choose another make:
DENSO YU-4089 447180-2911
DENSO YU-4300 047100-8681
DENSO YU-4341 447180-6830
88310-1760B
SANDEN YU-14144 6V12-1427